Monday, August 20, 2012

;;;;;;;;;; औरच आहे .....! ;;;;;;;;;;


हीच शिकावी म्हणतो आता थोडी थोडी ,
तव नयनांची भाषा काही औरच आहे .....!

अमावसेची रात्रहि इतुकी गर्द नसावी,
पापण्यांवरी धार काजळी औरच आहे .....!  

इतका नव्हता कुणी कोरला इंद्रधनुही,
तव भुवयांची नाजूक नक्षी औरच आहे ....!

ब्रम्हांडीही नसेल कोठे तारा ऐसा
चंद्रकोर ती तुझ्या कपाळी औरच आहे ....!

इतके काही सोपे नव्हते तुझे भेटणे ,
बलवत्तर हे नशीब काही औरच आहे .....!

;;;;;;;;;;; अतुल राणे  ;;;;;;;;;;;

3 comments: