Monday, March 7, 2011

;;;;;;;;;;;;;;;;;; तु ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

बघता तुला असा मी , लाजून चूर होते ,
येता जरा समीप  झटकून दूर होते .
.
हि कोणत्या कळीची तू ओढलीस लाली
हळुवार स्पर्श  होता उमलून फुल होते .
.
मग  लाभते नव्याने हि ओढ  जीवघेणी ,
जेव्हा तुझी बटा ती गाली फितूर होते .
.
होती तुझी अदा ती, कि कोणता तराणा ,
जणू धुंदल्या  वीणेचे अदृश्य सूर होते .
.
;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;