Tuesday, July 5, 2011

;;;;;;;;;;;;;छळतील माणसे हि ;;;;;;;;;;;;;;;

 
 
न कुणा कळलीत न कळतील माणसे हि ,
अन अशीच वागुनी छळतील माणसे हि !
 
पाऊले दमतील अन रमतील जेव्हा 'हे' कुठे ,
वेग मी घेता जरा, जळतील माणसे हि !
 
'राम' चे गुणगान अन हनुमान यांचा सारथी,
सोडूनी पहा खुले ,चळतील  माणसे हि !
 
कोण जाईल यांसावे ती कासवे जिंकायला !
टाकुनी कधीही मला पळतील माणसे हि !
 
टाकुनी विश्वास हा निश्वास रे सोडू नका,
न कुणा फळलीत न फळतील माणसे हि !
 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 

Sunday, July 3, 2011

;;;;;;;;;;;;;;आता येईल साजण;;;;;;;;;;;;आता येईल साजण
चंद्र प्रीतीचा घेउनी
संगे त्याच्या दूर देशी
तुला जाईल घेउनी .

.
अशी हिरमुसू नको
नको वेडावून जाऊ
सांज रेंगाळेल थोड़ी
नको उतावीळ होऊ .

.
अशी रागावू नकोस
वेळ झाला जरी फार
तुझ्यासाठीच साजन
झाला वाऱ्यावर स्वार

.
दिसभरचा थकवा
तुझा जाईल विरून ,
जेव्हा साजन घेईल
तुला मिठीत भरून .

.
;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;
.
आता येईल साजण चंद्र प्रीतीचा घेउनी या ओळी आधी कुठेतरी ऐकल्या होत्या ,
त्यावरून हे पुढचं सुचलंय .
ज्यांच्या या ओळी आहेत आहेत त्यांचे आभार ....!