Monday, October 4, 2010

;;;;;;;;;;;;;;; पहाट ;;;;;;;;;;;;;;;

या केशरी उन्हातून
जागु नको अशी ,
स्मरूनी पुन्हा निशा ती 
लाजू नको  अशी !
.
....................हळुवार  पापण्यांच्या
....................मी पास पास जावे ,
....................अन ओंठ टेकताना
....................हासू  नको अशी !
.
अलवार या मिठीतून
देहास सोडताना ,
निद्रेस गोड माझ्या
मोडू  नको अशी !
.
....................केसांत का  तुझ्या मी
....................सहजीच गुंफलो , 
....................माझेच गूढ मजला
....................सांगू नको अशी !
.
देही तुझ्या बिलगल्या
रात्रीस पाकळ्या ,
झटकून त्या  फुलांना
रुसवू  नको अशी !
.

;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;

No comments:

Post a Comment