Thursday, September 16, 2010

;;;;;;;;;;;;;;;;; लढते मनात इच्छा ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

लढते मनात इच्छा माझ्याच काळजाशी,
परतून काय केव्हा येशील बाहुपाशी !
एकांत साठलेली हि रात्रही सरेना
निजाताच हाय टोचे त्या चांदण्या उशाशी !


..............अतुल राणे .............

No comments:

Post a Comment