Thursday, September 16, 2010

;;;;;;;;;;; सावलीच झाड :::::::

त्या झाडाच्या सावलीत मज सुचेल सुंदर गाणे ,
विशाल झाडापरी देखणे रूप तयाचे व्हावे,
त्या गाण्याला फुटतील जेव्हा फांद्या विश्वरुपाच्या ,
त्याही देतील कुणा सावल्या नवीन निर्माणाच्या .

........................ज्या झाडाने दिली आजवर गाण्याला रसवंती
........................ज्या झाडाने तुच्छ वदवली हव्यासावर प्रीती
........................सावलीत त्या बसून तेथे गाईन गीत तयाचे ,
........................झुलतील अधरावरती माझ्या शामल सुंदर गीते .

नको नको ते जुनाट वेडे घरटे फक्त व्यथेचे
मुक्या कविता जाणून घेतील सावल्यातले देणे
स्वप्नीच्या त्या झाडाखाली देह ठेवतो आहे ,
या झाडाच्या सावलीत मी कविता रचतो आहे ,

::::::::::::::::::::अतुल राणे :::::::::::::::::::

No comments:

Post a Comment